Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Новини ДСЕКУ версія для друку
Національним агентством з питань запобігання корупції погоджено Антикорупційну програму Державної служби експортного контролю України на 2017 рік

Антикорупційна програма

Державної служби експортного контролю України

на 2017 рік

 

  1. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції  у сфері державного експортного контролю, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

Метою Програми є створення ефективної системи запобігання, виявлення та протидії корупції в Держекспортконтролі на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики.

Для досягнення мети Програми та забезпечення виконання на постійній основі антикорупційних механізмів необхідно:

здійснити аналіз даних про корупційні ризики в Держекспортконтролі, чинники, які їх обумовлюють, забезпечити постійний моніторинг виконання Службою функцій та завдань з метою виявлення та усунення умов, що сприяють вчиненню корупційних та пов‘язаних з корупцією правопорушень;

зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність Держекспортконтролю, посилити роль у цьому процесі громадського контролю;

створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням правил щодо доброчесності посадовими особами Держекспортконтролю;

забезпечити здійснення фінансового контролю шляхом декларування майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами Держекспортконтролю;

забезпечити дієвий контроль за дотриманням службовцями Держекспортконтролю обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;

створити належні умови для отримання інформації від викривачів про корупційні та пов‘язані з корупцією правопорушення, а також систему їх захисту та збереження конфіденційності даних;

сприяти усуненню корупційних передумов ведення бізнесу, сформувати нетолерантне ставлення бізнесу до корупції, сформувати в Держекспортконтролі та суспільстві ідеї нетерпимості до корупції;

впровадити ефективний моніторинг та координацію реалізації антикорупційної програми із залученням представників громадянського суспільства.

Крім того, у ході аналізу Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. № 265, встановлено, що більшість запланованих заходів, співвиконавцем яких є Держекспортконтроль як центральний орган виконавчої влади, на даний час виконано. Проте, вважається за доцільне продовжити здійснення наступних заходів.

 

ВИПИСКА з ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ 
щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)

на 2015-2017 роки

I.              Формування та реалізація державної антикорупційної політики

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

1. Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, зокрема започаткування роботи Агентства, сприяння активній діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики

1) вжиття заходів щодо забезпечення початку роботи Агентства:

м) забезпечення укладення договорів про забезпечення доступу Агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

листопад 2015 р.

Агентство відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування

угоди укладено

в межах коштів державного бюджету

н) забезпечення прямого доступу Агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

до 1 січня 2016 р.

Агентство відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування

доступ Агентства до інформаційних баз даних забезпечено

в межах коштів державного бюджету

2) забезпечення реалізації Агентством усього комплексу функцій у сфері державної антикорупційної політики:

 

 

б) підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема:

грудень 2016 р.

Агентство центральні та місцеві органи виконавчої влади

в органах, у яких приймаються антикорупційні програми, створено систему уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), спроможних забезпечувати виконання Закону України “Про запобігання корупціївідповідно до звіту Агентства

забезпечення проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) не рідше ніж   двічі на рік

відповідно до строків, визначених Агентством

Агентство центральні та місцеві органи виконавчої влади

тренінги з охопленням щороку 50 відсотків загальної кількості працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) проведено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допом

 

II. Запобігання корупції

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

 

Створення доброчесної публічної служби

8. Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

5) забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

2016-2017 роки

Агентство 
центральні та місцеві органи виконавчої влади

статистичні дані щодо виявлених фактів конфлікту інтересів, притягнення до відповідальності, відшкодування шкоди, заподіяної в умовах конфлікту інтересів, підготовлено

в межах коштів державного бюджету

 

  1. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016р. за № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016р. за № 1718/29848, комісією Держекспортконтролю (за участю представників громадськості), затвердженою наказом Держекспортконтролю від 28.12.2016р. за № 148, здійснено комплекс заходів з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють.

Крім того, визначено заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

            У ході вивчення об‘єктів дослідження були використані наступні джерела інформації: результати опитування суб‘єктів міжнародних передач контрольованих товарів, які мають атестовані в Держекспортконтролі системи внутрішньофірмового експортного контролю (всього – 68), нормативно-правові акти, які регламентують діяльність у сфері державного експортного контролю, положення про Держекспортконтроль та його структурні підрозділи, посадові інструкції службовців, результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, публікації в засобах масової інформації та ін. Також здійснено аналіз функцій та завдань Держекспортконтролю.

Крім того, участь у процесі ідентифікації та оцінки корупційних ризиків взяли представники громадськості. Про проведення ідентифікації та оцінки корупційних ризиків та можливості участі у вказаному процесі повідомлено на офіційному сайті Держекспортконтролю.

            Результати аналізу вказаних об‘єктів дослідження та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю викладені у таблиці ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов‘язаного з корупцією, а також у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаються).

 

3. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

 

 

 

Заходи

Дата виконання та виконавець

Примітки

1

Довести до працівників Держекспортконтролю етичні стандарти поведінки службовців відповідно до положень Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Березень 2017р.

Півненко О.О.,

Ніфантов Ю.М.

 

2

Проводити ознайомлення співробітників Держекспортконтролю з вимогами діючого законодавства України у сфері запобігання та виявлення корупції, знову прийнятими нормативними актами, методологією та роз‘ясненнями компетентних органів.

Протягом 2017р.

Ніфантов Ю.М.

 

3

Надавати іншим структурним підрозділам Держекспортконтролю та окремим співробітникам роз‘яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань застосування нормативних актів з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших положень антикорупційного законодавства.

Протягом 2017р.

Ніфантов Ю.М.

 

4

З метою забезпечення умов для доброчесного повідомлення про корупційні правопорушення, безпечного отримання інформації від викривачів, залучення громадськості до виявлення можливих фактів корупції та ідентифікації корупційних ризиків в Держекспортконтролі, створити відповідну електронну адресу в Інтернеті. Поширити інформацію про наявність такої адреси, її мету та можливість повідомити вказані дані також за визначеним номером телефону.

Березень 2017р.

Настрадін Є.В.,

Ніфантов Ю.М.

 

5

Провести ознайомлення працівників Держекспортконтролю з методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Довести до службовців про обов‘язковість повідомлення уповноваженій особі з питань запобігання корупції та Голові Служби щодо виявлених ознак потенційного або реального конфлікту інтересів, можливих передумов вчинення корупційного чи пов‘язаного з корупцією правопорушення.

Березень - квітень 2017р.

Ніфантов Ю.М.

 

6

З метою підвищення кваліфікації та професійного рівня у сфері запобігання та виявлення корупції взяти участь у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах.

Протягом 2017р.

Ніфантов Ю.М.

Півненко О.О.

 

7

Оприлюднити антикорупційну програму Держекспортконтролю на офіційному веб-сайті Інтернету з метою поширення інформації щодо заходів з запобігання корупції, їх обговорення та отримання можливих пропозицій і доповнень.

Березень 2017р.

Крива В.В. Тищенко Г.В.

 

 

8

Ознайомити працівників Держекспортконтролю з положеннями Закону України «Про запобігання корупції» щодо корупційних та пов‘язаних з корупцією правопорушень, пов‘язаних з недотриманням встановлених законодавством обмежень, а саме:

- обмеження  щодо використання службових повноважень чи свого становища;

- обмеження щодо одержання подарунків або неправомірної вигоди;

- обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

- обмеження спільної роботи близьких осіб.

Травень 2017р.

Півненко О.О.,

Ніфантов Ю.М.

 

9

Ознайомити представників громадської ради Держекспортконтролю з їх правами, основними напрямками запобігання та виявлення корупції, залучити їх до реалізації запланованих заходів.

Березень – квітень 2017р.

Ніфантов Ю.М.

 

 

Передбачений перелік заходів з навчання та поширення інформації щодо запобігання та виявлення корупційних та пов‘язаних з корупцією правопорушень не є вичерпним та буде доповнюватися протягом року за результатами моніторингу виконання антикорупційної програми Держекспортконтролю, аналізу нових тенденцій та змін чинного  антикорупційного законодавства.

 

4. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

Протягом року комісією з оцінки корупційних ризиків буде здійснюватись постійний контроль за виконанням та аналіз результатів реалізації запланованих заходів, а також ідентифікація та оцінка корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю. До участі у цьому процесі буде залучено громадськість.

Для здійснення вказаного моніторингу члени комісії користуються правами, передбаченими Положенням про комісію Державної служби експортного контролю України з оцінки корупційних ризиків, затвердженим наказам Держекспортконтролю від 28.12.2016р. за № 148.

Результати моніторингу щоквартально будуть розглядатися на засіданні комісії. Знову виявлені, ідентифіковані та оцінені корупційні ризики, а також заходи щодо їх усунення за рішенням комісії будуть долучені окремим документом до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків та враховуватися у ході реалізації антикорупційної програми.

 

5. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов‘язаним з корупцією правопорушенням, заходи

У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов‘язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Держекспортконтролю, проводити перевірки отриманої інформації, приймати рішення щодо наявності підстав для притягнення їх до  дисциплінарної відповідальності, інформувати в установленому порядку про такі факти спеціально уповноважених суб‘єктів у сфері протидії корупції відповідно до їх компетенції.

 

Таблиця ідентифікованих корупційних ризиків

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

 

 

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної Комісії при Держекспортконтролі
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 23.06.2020 № 6).
24.06.2020 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 № 504
До уваги суб`єктів господарювання! З технічних причин телефони Державної служби експортного контролю України тимчасово не працюють. За довідками звертатися за телефоном (044) 462-49-80
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 18.05.2020 № 5
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
Звіт за результатами публічного громадського обговорення Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю
17 квітня 2020 року відбудеться громадське обговорення у вигляді відеоконференції щодо обговорення проекту антикорупційної програми Державної служби експортного контролю України на 2020-2021 роки.
Антикорупційна програма Держекспортконтролю розроблена відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції", Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади,