Головна сторінкаПошук

розширений пошукНовини ДСЕКУ версія для друку
Інформаційне повідомлення щодо проекту порядку денного засідання Громадської ради та проекту Положення про Громадську раду

Проект

 

Порядок денний

 засідання Громадської ради з питань координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики в галузі експортного контролю

(25 березня 2009 року)

 

 

1.     Обрання Голови та секретаря Громадської ради.

 

2.     Обговорення проекту нової редакції „Положення про Громадську раду з питань координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики в галузі експортного контролю”.

 

3.     Обговорення та прийняття „Орієнтовного плану проведення консультацій Громадською радою з питань координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики в галузі експортного контролю у 2009 році”.

 

4.     Розгляд звернень суб’єктів господарювання щодо включення до складу Громадської ради та прийняття відповідних рішень.

 

 

 

Голова Громадської ради              В.Д. Воробйов

 

 

 

Проект

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Громадську раду з питань координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики в галузі експортного контролю

 

1. Громадська рада з питань координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики в галузі експортного контролю (далі – Громадська рада) є консультативно-дорадчим органом при Державній службі експортного контролю України, створеним з метою сприяння підвищенню ролі громадськості у процесі здійснення розвитку системи державного експортного контролю в Україні та формування державної політики в цій галузі, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності Держекспортконтролю.

 

2. Громадська рада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, цим Положенням та своїми рішеннями.

 

3. Основними завданнями Громадської ради є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень у галузі експортного контролю.

 

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

здійснює розгляд та обговорення пропозицій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України щодо розвитку системи державного експортного контролю в Україні, надає відповідну експертну та консультативну допомогу з цих питань;

здійснює розгляд та обговорення пропозицій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо внесення змін та доповнень до законодавчих та нормативно-правових актів з метою створення сприятливих умов для розвитку системи державного контролю за міжнародними передачами контрольованих товарів, враховуючи необхідність захисту національних інтересів України, дотримання нею міжнародних зобов’язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, а також здійснення заходів щодо недопущення використання зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях;

створює умови для обговорення та узагальнює пропозиції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо механізмів державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності підприємств у галузі державного експортного контролю, вивчення та поширення зарубіжного досвіду з цих питань;

здійснює вивчення громадської думки шляхом проведення експрес-аналізу коментарів, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі та електронних виданнях мережі „Інтернет” щодо позицій різних соціальних груп з питань державної політики в галузі експортного контролю;

узагальнює, готує та надає на обговорення пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю та оприлюднює його на веб-сайті Держекспортконтролю;

здійснює обговорення пропозицій з метою проведення публічного громадського обговорення („гарячі лінії” та тематичні Інтернет-конференції);

оприлюднює у засобах масової інформації повідомлення про засідання Ради, проведення консультацій та інших заходів з обґрунтуванням прийнятих рішень та відхилення альтернативних рішень;

здійснює просвітницьку і роз’яснювальну діяльність, спрямовану на посилення обізнаності громадськості з питань державного експортного контролю та поглиблення прозорості діючої в Україні системи державного експортного контролю;

координує дії з питань організації спільних заходів в галузі державного експортного контролю (конференції, семінари, „круглі столи”, збори, зустрічі з громадськістю тощо);

опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики і подає їх в установленому порядку на розгляд керівництва Держекспортконтролю України.

 

5. Громадська рада отримує обґрунтовані відповіді від Держекспортконтролю на звернення та пропозиції у термін не більше одного місяця від дня їх надходження до Держекспортконтролю. В разі необхідності продовження терміну надання відповіді, Держекспортконтроль повідомляє Громадську раду про уточнені строки надання відповіді.

 

6. Громадська рада формується із суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, громадських об’єднань, недержавних організацій та засобів масової інформації (за згодою керівників цих установ та організацій).

Включення до складу Громадської ради нових членів здійснюється під час її засідань на підставі письмового звернення кандидатів (претендентів) за умови підтримки більшістю голосів членів Громадської ради їх аргументів стосовно мотивів та обґрунтування необхідності участі у роботі Громадської ради з питань, що розглядаються на засіданнях, та пов’язаних з діяльністю Державної служби експортного контролю України.

Виключення зі складу Громадської ради здійснюється за умови неучасті суб’єкта у роботі Ради протягом року без поважних причин.

За суттєвий значний внесок в удосконалення законодавчих та нормативно-правових актів у сфері державного експортного контролю, сприяння реалізації державної політики у цій сфері за пропозицією Голови Громадської ради керівництвом Держекспортконтролю здійснюється заохочення найбільш активних членів Громадської ради та конкретних представників суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (грамота, лист-подяка на ім’я керівника підприємства (організації), подяка).

 

7. Громадську раду очолює Голова, який обирається членами Громадської ради строком на два роки. Голова вважається обраним, якщо більшість з присутніх на засіданні членів Ради підтримали його кандидатуру.

Голова Ради може мати заступників, які обираються за його поданням з числа членів Громадської ради шляхом загального голосування.

Формування персонального складу Громадської ради здійснюється за попереднім погодженням згідно з пропозиціями відповідних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, громадських організацій, недержавних організацій та засобів масової інформації.

 

8. Для організаційного забезпечення своєї роботи Громадська рада обирає за поданням Голови Ради шляхом загального голосування секретаря Громадської ради, у разі необхідності може створювати робочий орган – секретаріат.

 

9. Голова та секретар Ради виконують свої обов’язки до проведення чергового звітно-виборного засідання та обрання керівництва Ради, але не більше ніж два місяці після закінчення терміну перебування на посаді.

 

10. Голова Громадської ради за посадою є членом колегії Держекспортконтролю та входить до складу членів Громадської ради при Кабінеті Міністрів України.

 

11. Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

спільно з керівництвом Держекспортконтролю України скликає та організовує підготовку засідань Громадської ради;

підписує документи від імені Громадської ради;

представляє інтереси Громадської ради у взаємовідносинах з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, діючими при них Громадськими радами,  об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.

 

12. До початку кожного року, на підставі пропозицій, наданих суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та членами Громадської ради, складається і подається на затвердження Голові Держекспортконтролю та Голові Громадської ради орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на наступний рік. Затверджений план оприлюднюється на веб-сайті Держекспортконтролю.

 

13. Громадська рада здійснює свою діяльність шляхом проведення засідань, що проводяться з урахуванням основних завдань Держекспортконтролю відповідно до затвердженого плану проведення консультацій з громадськістю, але не рідше, ніж один раз на півроку. Позачергові засідання можуть проводитись за ініціативи Голови Громадської ради або більше ніж 50% членів Громадської ради. 

Члени Громадської ради інформуються про дату, час і місце проведення засідання не пізніше ніж за тиждень до дня його проведення.

 

14. Рішення Громадської Ради, прийняті на її засіданнях, мають рекомендаційний характер, оформлюються протоколом засідання, який підписується Головою та секретарем (або представником секретаріату) Громадської ради і надаються Голові Держекспортконтролю для прийняття відповідних рішень.

В окремих випадках, коли є потреба у прийнятті рішень оперативного характеру без скликання засідання, за ініціативи Голови Громадської ради може бути проведено опитування членів Громадської ради за допомогою технічних засобів зв’язку або електронної пошти. У цьому випадку рішення вважається схваленим у разі отримання повідомлень про підтримку рішення більшістю від загального складу членів Громадської ради. У випадку неотримання у десятиденний термін такого повідомлення від членів Громадської ради, вважається, що рішення підтримано.

Рішення, прийняті Громадською радою, оприлюднюються на веб-сайті Держекспортконтролю у визначений Громадською радою строк.

 

15. За необхідності Громадська рада може утворювати постійні або тимчасові робочі групи, до складу яких включаються члени Громадської ради, представники суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, засобів масової інформації, громадських організацій (за згодою керівників установ та організацій).

 

16. Громадська рада має право представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, одержувати від органів державної влади і управління необхідну інформацію для реалізації своїх цілей і завдань, визначених цим Положенням.

 

17. Керівники Держекспортконтролю мають право бути присутніми на заходах, що проводяться Громадською радою, вимагати необхідні документи та одержувати обґрунтовані пояснення щодо наданих матеріалів і пропозицій, здійснювати контроль за додержанням Громадською радою вимог цього Положення.

 

18. Внесення змін і доповнень до цього Положення здійснюються за рішеннями Громадської ради на підставі пропозицій членів Ради та відповідно до керівних документів.

 

19. Рішення про припинення діяльності Громадської ради приймається на засіданні Ради більшістю голосів від її складу або шляхом опитування, в разі відсутності на засіданні достатньої кількості членів Ради. Це рішення оформлюється відповідним протоколом засідання та наказом Держекспортконтролю України.

Підставою для припинення діяльності Громадської ради є неможливість виконання нею визначених цим Положенням цілей і завдань.

 

20. Держекспортконтроль створює відповідні умови (приміщення, меблі, засоби зв’язку тощо) для проведення засідань Громадської ради та роботи Голови Ради.

 

21. Громадська рада розташована за адресою:

04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19/21.

Тел. (38-044) 462-4847, факс (38-044) 462-4970, тел./факс (38-044) 249-6460.

 


Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Інформаційне повідомлення про участь делегації України у семінарі з питань контролю за експортом звичайних озброєнь Working Party on Conventional Arms Export
Інформаційне повідомлення про результати засідання Міжвідомчої експертної комісії при Держекспортконтролі з питань надання юридичним особам повноважень на здійснення діяльності
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю
Процес підготовки річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО здійснюватиметься за методикою Results-Based Management
Інформаційне повідомлення щодо роботи єдиного державного інформаційного веб - порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі"
19-21 березня 2019 р. в рамках Програми EXBS відбулися консультації щодо навчальних матеріалів з питань ліцензування у сфері експортного контролю